- Đối với Người lao động:

  • Công ty có chính sách thưởng, phạt thỏa đáng công bằng và kịp thời để khuyến khích sự nỗ lực gắn bó của CBCNV đối với công ty.
  • Xây dựng môi trường làm việc trong sạch, lành mạnh. Hàng năm công ty đều tổ chức cho CBCNV đi nghỉ mát để nâng cao tinh thần gắn kết giữa người lao động với nhau nói chung và với Ban Giám đốc nói riêng
  • Các nhân viên kỹ thuật thường xuyên được tham gia các khóa tập huấn được tổ chức định kỳ hoặc theo thực tế phát sinh.
  • Mục tiêu đào tạo chính của Công ty là tạo ra đội ngũ CBCNV vừa giỏi sản xuất và quản lý, người lao động vừa là đối tượng phục vụ đồng thời cũng động lực phát triển của công ty.

 

Đối với xã hội:

  • Tuân thủ nghiêm túc luật lao động của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành khác.
  • Cập nhật và phổ biến thường xuyên các chính sách và quyền lợi của người lao động được Nhà nước quy định đến toàn thể CBCNV của công ty.
  • Chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp và thường xuyên cải tiến môi trường làm việc cho CBCNV: trồng cây xanh, đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại…

 

SẢN PHẨM NỔI BẬT